• YARIM ALTIN
  3.999,00
  % -0,81
 • AMERIKAN DOLARI
  19,1513
  % 0,15
 • € EURO
  20,8744
  % 0,43
 • £ POUND
  23,7449
  % 0,40
 • ¥ YUAN
  2,7812
  % 0,10
 • РУБ RUBLE
  0,2483
  % 0,26
 • /TL
  %
 • BIST 100
  4.943,18
  % 2,74

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu

Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Kararnamesi Resmi Gazete'deyayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsıyor.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakam ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşuyor.

Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirir ve çalışmalarıhakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilecek.

-Kurulun görev ve yetkileri..

Kurulun görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

a) Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.

b) Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.

c) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma gruplan oluşturmak.

ç) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

Kurul faaliyetleri ve Kurul kararlarının uygulama sonuçları Başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek. Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personel görevlendirilecek. Sekretarya, Başkana karşı sorumlu olacak.

Sekretaryamn görev ve yetkileri şu şekilde:

a) Kurul toplantılarına yönelik üyelerin gündem önerilerini alarak Başkanın onayına sunmak.

b) Toplantı davetinin yapılması, gündeme ilişkin dokümanların üyelerle paylaşılması ile diğer toplantı hazırlıklarını yürütmek.

e) Kurul toplantılarında alman kararların uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporlarım Kurula sunmak.

ç) Kurul çalışmalarına yönelik üç aylık raporları hazırlamak.

d) Başkanı bilgilendirerek, Kurul çalışmalarına ilişkin gerekli diğer faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütmek.

e) Kurulun görev alanıyla ilgili Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü olacak.